The Possible Effect of Brexit on British Companys working in Spain

21st December 2018

The Possible Effect of Brexit on British Companys working in Spain

El Regne Unit és el segon país en nombre d’empreses estrangeres instal·lades a les Balears, amb 35 filials i 2.700 treballadors. S’hi sumen els
empresaris britànics que han creat companyies amb seu a les Illes. Tots ells
han començat a preparar-se per a un Brexit que afectarà de ple els seus
negocis. Preveuen un increment de costos per mor dels tràmits administratius i de duanes.

És el cas de Webbs International Removals, filial d’una companyia de
mudances especialitzada en connectar el Regne Unit amb les Balears. El seu
propietari, William Webb, ha notat, en els darrers dos anys, un increment de la demanda de britànics que tornen al seu país “per la incertesa amb el
Brexit”.

De moment, la sortida de la Unió Europea l’ha beneficiat. Però preveu que el
Brexit suposarà, més prest o més tard, el restabliment dels controls de
duanes, la qual cosa provocarà un increment dels costos del 30%, segons els
seus càlculs.

Patricia Bullock dirigeix Network Marine Consultants, una empresa amb seu a Palma especialitzada en gestionar els permisos per a lloguer de iots. La gran majoria dels seus clients són empreses del Regne Unit i preveu “un
canvi en el tipus de paperassa i d’imposts”, una vegada es consumi el
Brexit. Però no creu que el seu negoci es vegi perjudicat de cara a la
pròxima temporada, “sinó més aviat el contrari”.

Altres empresaris ja han cercat proveïdors i clients fora del Regne Unit per
no assumir els costos del Brexit. Tots esperen que s’aclareixi quines seran
les regles del joc a partir del 30 de març

English Translation:

The United Kingdom is the second country in number of foreign companies
installed in the Balearic Islands, with 35 subsidiaries and 2,700 workers.
There are British entrepreneurs who have created companies based in the
Islands. All of them have begun to prepare for a Brexit that will affect
their business. They expect an increase in costs due to administrative and
customs procedures.

This is the case of Webbs International Removals, a subsidiary of a removal
company specialized in connecting the United Kingdom with the Balearic
Islands. His owner, William Webb, has noticed, in the last two years, an
increase in demand from British people who return to their country “due to
the uncertainty with Brexit.”

At the moment, the departure of the European Union has benefited. But it is
expected that Brexit will suppose, more readily or later, the restoration of
customs controls, which will result in an increase in costs of 30%,
according to its calculations.

Patricia Bullock directs Network Marine Consultants, a company based in
Palma, specializing in managing the permits for yacht rental. The vast
majority of their clients are companies in the United Kingdom and foresees
“a change in the type of paperwork and taxes”, once Brexit is consumed. But
he does not think that his business will be hurt in the face of next season,
“but rather the opposite.”

Other businessmen have already sought out providers and clients outside of
the United Kingdom to not assume the costs of Brexit. Everyone hopes to
clarify what will be the rules of the game as of March 30


A Reliable and Regular Service to and from Mallorca, EST 1985  

Call us UK 01843 585055 ⋅ Mallorca 0034 971 693566 or email sales@webbsremovals.com